Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

Notimportanat
12:34
Reposted fromshakeme shakeme viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Notimportanat
12:34
1725 c9ab
Notimportanat
12:33
Notimportanat
12:31
8600 101a
Notimportanat
12:31
Notimportanat
12:30
2221 e8a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyownreality myownreality

August 18 2016

Notimportanat
21:25
Notimportanat
21:24

Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem, bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadał chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy Tobie.

Nigdy nie pozwoliłby Ci odejść. 

Notimportanat
21:24
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora

August 12 2016

Notimportanat
17:24
9948 3742
Notimportanat
17:24
8930 b531
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyownreality myownreality
Notimportanat
17:23
Notimportanat
17:23
1152 07c4
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaborn2die born2die
Notimportanat
17:23
Nie osądzaj nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie popracujesz jego młotem.
— Rick Riordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaborn2die born2die

August 09 2016

Notimportanat
19:34
8930 747a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabananowo bananowo

August 07 2016

Notimportanat
19:23
Jezu w Tobie nadzieje mam!
— wszystko mogę w Tym Który mnie umacnia!
Reposted fromdziewcze dziewcze

August 06 2016

Notimportanat
19:46
Notimportanat
19:27
0810 26b8 500
Reposted fromlumincescence lumincescence viabananowo bananowo
Notimportanat
19:26
Są miejsca, z których się nie wraca. Są szkody, których się nie naprawi.
— James Frey
Notimportanat
19:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl