Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

Notimportanat
19:31
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viamoai moai
Notimportanat
19:26
5493 234d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Notimportanat
19:25
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora
Notimportanat
19:11
Notimportanat
19:09

September 01 2019

12:57
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
Notimportanat
12:57
Notimportanat
12:56
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
12:56
5384 55cb 500
Reposted frommartinini martinini viamoai moai
Notimportanat
12:56
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viaOnly2you Only2you
Notimportanat
12:56
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you
Notimportanat
12:56
Notimportanat
12:56
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

August 26 2019

Notimportanat
20:43
Reposted fromshakeme shakeme viajasmine-girl jasmine-girl
Notimportanat
20:36
7696 2e16 500
Reposted fromonlyman onlyman
Notimportanat
20:32
Reposted fromshakeme shakeme
Notimportanat
20:32
Reposted fromshakeme shakeme
Notimportanat
17:55
7693 db7c 500
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Notimportanat
17:55
gg
Reposted fromvolldost volldost via8agienny 8agienny

August 23 2019

Notimportanat
20:13
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl